วิชาทักษะการเรียนรู้
ทร11001
วิชาภาษาไทย
พท11001
วิชาคณิตศาสตร์
พค11001
วิชาวิทยาศาสตร์
พว11001
วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน
พต11001
วิชาช่องทางการเข้าสู่อาชีพ
อช11001
วิชาทักษะการประกอบอาชีพ
อช11002
วิชาพัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน
อช11003
       
วิชาเศรษฐกิจพอเพียง
ทช11001
วิชาสุขศึกษา พลศึกษา
ทช11002
วิชาศิลปศึกษา
ทช11003
วิชาสังคมศึกษา
สค11001
วิชาศาสนาและหน้าที่พลเมือง
สค11002
วิชาการพัฒนา ตงเอง สังคม
สค11003
   
       
       
วิชาทักษะการเรียนรู้
ทร21001
วิชาภาษาไทย
พท21001
วิชาคณิตศาสตร์
พค21001
วิชาวิทยาศาสตร์
พว21001
วิชาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
พต21001
วิชาช่องทางการพัฒนาอาชีพ
อช21001
วิชาทักษะการพัฒนาอาชีพ
อช21002
วิชาพัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง
อช21003
       
วิชาเศรษฐกิจพอเพียง
ทช21001
วิชาสุขศึกษา พลศึกษา
ทช21002
วิชาศิลปศึกษา
ทช21003
วิชาสังคมศึกษา
สค21001
วิชาศาสนาและหน้าที่พลเมือง
สค21002
วิชาการพัฒนา ตนเอง สังคม
สค21003
   
       
       
วิชาทักษะการเรียนรู้
ทร31001
วิชาภาษาไทย
พท31001
วิชาคณิตศาสตร์
พค31001
วิชาวิทยาศาสตร์
พว31001
วิชาภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม
พต31001
วิชาช่องทางการขยายอาชีพ
อช31001
วิชาทักษะการขยายอาชีพ
อช31002
วิชาพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง
อช31003
       
วิชาเศรษฐกิจพอเพียง
ทช31001
วิชาสุขศึกษา พลศึกษา
ทช31002
วิชาศิลปศึกษา
ทช31003
วิชาสังคมศึกษา
สค31001
วิชาศาสนาและหน้าที่พลเมือง
สค31002
วิชาการพัฒนา ตนเอง สังคม
สค31003
   
       
       
วิชาการใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน1
พว12010
วิชาการเงินเพื่อชีวิต1
สค12021
วิชาวัสดุศาสตร์1
พว12011
วิชาการเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ1
สค12022
วิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย1
สค12024
วิชาลูกเสือ กศน.1
สค12025
   
       
       
วิชาการใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน2
พว22021
วิชาการเงินเพื่อชีวิต2
สค22016
วิชาวัสดุศาสตร์2
พว22003
วิชาการเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ2
สค22019
วิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย2
สค22020
วิชาลูกเสือ กศน.2
สค22021
   
       
       
วิชาการใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน3
พว32023
วิชาการเงินเพื่อชีวิต3
สค32029
วิชาวัสดุศาสตร์3
พว32024
วิชาการเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ3
สค32032
วิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย3
สค32034
วิชาลูกเสือ กศน.3
สค32035
   
       
       
วืชาการป้องกันการทุจริต
สค12026
ระดับประถมศึกษา
วืชาการป้องกันการทุจริต
สค22022
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
วืชาการป้องกันการทุจริต
สค32036
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
วิชากัญชาและกัญชงศึกษา
ทช33098
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
       
วิชาทักษะการเรียนรู้
ทร11001
วิชาภาษาไทย
พท11001
วิชาคณิตศาสตร์
พค11001
วิชาวิทยาศาสตร์
พว11001
วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน
พต11001
วิชาช่องทางการเข้าสู่อาชีพ
อช11001
วิชาทักษะการประกอบอาชีพ
อช11002
วิชาพัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน
อช11003
       
วิชาเศรษฐกิจพอเพียง
ทช11001
วิชาสุขศึกษา พลศึกษา
ทช11002
วิชาศิลปศึกษา
ทช11003
วิชาสังคมศึกษา
สค11001
วิชาศาสนาและหน้าที่พลเมือง
สค11002
วิชาการพัฒนา ตงเอง สังคม
สค11003
   
       
       
วิชาทักษะการเรียนรู้
ทร21001
วิชาภาษาไทย
พท21001
วิชาคณิตศาสตร์
พค21001
วิชาวิทยาศาสตร์
พว21001
วิชาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
พต21001
วิชาช่องทางการพัฒนาอาชีพ
อช21001
วิชาทักษะการพัฒนาอาชีพ
อช21002
วิชาพัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง
อช21003
       
วิชาเศรษฐกิจพอเพียง
ทช21001
วิชาสุขศึกษา พลศึกษา
ทช21002
วิชาศิลปศึกษา
ทช21003
วิชาสังคมศึกษา
สค21001
วิชาศาสนาและหน้าที่พลเมือง
สค21002
วิชาการพัฒนา ตงเอง สังคม
สค21003
   
       
       
วิชาทักษะการเรียนรู้
ทร31001
วิชาภาษาไทย
พท31001
วิชาคณิตศาสตร์
พค31001
วิชาวิทยาศาสตร์
พว31001
วิชาภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม
พต31001
วิชาช่องทางการขยายอาชีพ
อช31001
วิชาทักษะการขยายอาชีพ
อช31002
วิชาพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง
อช31003
       
วิชาเศรษฐกิจพอเพียง
ทช31001
วิชาสุขศึกษา พลศึกษา
ทช31002
วิชาศิลปศึกษา
ทช31003
วิชาสังคมศึกษา
สค31001
วิชาศาสนาและหน้าที่พลเมือง
สค31002
วิชาการพัฒนา ตงเอง สังคม
สค31003